[contact-form-7 404 "Not Found"]
Loading...
הכל על ברית המילה2020-08-11T19:08:13+03:00

על ברית מילה בהלכה וכיום

מצוות ברית מילה

ונכתב בספר החינוך:  "לפי שרצה השם יתברך לקבוע בעם אשר הבדיל להיות נקרא על שמו, אות קבוע בגופם, להבדילם משאר העמים בצורת גופם, כמו שהם מובדלים מהם בצורת

פדיון הבן

הסבר וטעם לקיום המצווה וכתוב בספר החינוך: משרשי מצווה זו, שרצה ה' יתברך לזכות אותנו לעשות מצווה בראשית פריו, למען דעת כי הכל שלו, ואין לאדם דבר בעולם

הלכות מילה

הלכות מילה אלו נועדו לזכות את הרבים שנכנסים לאתר על מנת שידעו מה ההלכה דורשת למי שחשוב לו לקיים ברית הלכתית. הלכות ברית מילה מספר קיצור שלחן