הזמנת המוהל לברית

052-2791376

תאריך הברית *

שעת הברית המבוקשת *

כ״ד בטבת ה׳תש״פ

הזמנת המוהל לברית

052-2791376

תאריך הברית *

שעת הברית המבוקשת *

Loading...
שירים לטקס הברית2018-07-18T12:11:47+02:00

שירים לטקס הברית

ברית משפחת שחם בספרד

מילות השירים

אﬠרור מהלל ניבי2018-08-13T11:48:15+02:00

סימן אנכי דוד בן אהרון חזק

אﬠרור מהלל ניבי. לפני אלהי אבי.

(פזמון) לכבוד חמדת לבבי. אליהו הנביא:

נטﬠ האל בישורון.

חבצלת השרון. איש מגזﬠ אהרן .משרת צור משגבי: לכבוד

כהן לאל ﬠליון הוא. פנחס הוא אליהו, הנביא יקראוהו. הגלﬠדי התשבי: לכבוד

יום קנא קנאת האל, הרג בכח ואל. נשיא שבט ישראל. ובת צור שמה כזב': לכבוד

דין שמﬠ מפי רבו. איש ארמית משכבו. קנאי| פוגﬠים בו. ויאמר אריק חרבי: לכבוד

ויקם מתוך ﬠדה, רמח בידו הדה, ויחרד חרדה. נתגבר כמו לביא: לכבוד

דקר בחרבו אותם. כדרך שכיבתם. ﬠל הארץ חבטם. ולמשה אותם הביא: לכבוד

בשכר זאת אל חי נﬠלם. נתן שכרו משלם. ברית כהנת ﬠולם. ויכפר ﬠלי חוגי: לכבוד

נסים ﬠשר ושנים, בדבריהם שניים. ﬠשה לו דר שמים. צורי גואלי אבי: לכבוד

אמת בפיהו היה. לאלמנה ﬠניה. אשר בנה החיה. ולנפשו אמר שובי: לכבוד

השמן נס בו שרתהְ הברכה והיתה. כד הקמח לא כלתה, ותגדלי וחרב-: לכבוד

רודפים אחרי תהו. הכה בשבט פיהו. ויאמרו ה' הוא. אמת ואתה נביא: לכבוד

וגזר אמר ﬠשה. מספר שנים שלשה. מטר לא בתך ארצה. הוא המוציא המביאי לכבוד

נתן לו האל מהלכים. בﬠולם המלאכים, ולﬠתות הנצרכיםָ הוא נגלה כﬠרבי לכבוד

בקדושה ובטהרה. ﬠלה ﬠלה בסﬠרה. אליו אלישﬠ קרא. ויאמר אבי אבי: לכבוד

נפשי תמיד אויתיהו. מי יתן אמצאהו. פתח ביתי אראהו.ישקיף בﬠד אשנבי: לכבוד

חסין קדוש נקראה, איש אשר פניו ראה. זה כביר ידו מצאה. תשורה לו להביא: לכבוד

זכור לטוב יאיר נרי. ויבשר ציון ﬠירי. ויאמר התנﬠריְ מﬠפר קומי שבי: לכבוד

קול זמרת מהללי. יקשיב צורי גואלי. ולא דומיה לי. בכל ﬠוד נשמתי בי: לכבוד

ברוכים אתם (נוסח הﬠדה הבוכרית)2018-08-13T11:48:30+02:00

סימן ייחזה

ברוכים אתם קהל אמוני. וברוך הבא בשם ה'

(פזמון) ילד היולד יהיה בסימן טוב. יגדל ויהיה כמו גן רטוב. יﬠלה ויצליח ינצל מקטוב.

אמן כן יﬠשה ה': ברוכים

חלק יתן לנו בנﬠימיםְ ובימיו נﬠלה לשלש רגלים. גדולים וקטנים לבית ה'

וברוך הבא בשם ה': ברוכים

זכור רחמיך ודם הברית, ופקוד את צאנך צאן השארית, ﬠל יד משיחך משיח בן דוד.

ושלח את אליהו נביא ה': ברוכים

הילד הזה זכה לבריתו. אביו ואמו יראו חופתו. המלאך הגואל יברך אותו.

ויזכה לחזות בנוﬠם הי: ברוכים

ירומם צור2018-08-13T11:48:53+02:00

סימן יוסף

ירומם צור דגל ﬠמו. וקרן ישראל ירים, יכין מקום קרבנותיו, ישﬠה שיחם במקום פריס.

ישמח היולד ביולדָ אבות ובנים והורים. המלאך הגואל אותי, יברך את הנﬠרים:

ויולד חכם ישמח בו. יגיל גילה אחר אחר גילה. לכן כל בלבב ומבין. כי יבﬠל בחור בתולה.

לא הﬠיקר הנשואיןְ אך הﬠיקר ברית מילה. אין חקר אין סוף לגדלה. נתנה לאבות הורים:

סופר מונה לכוכבים. לכולם בשמות יקרא, טוב מבטוח בנדיבים. משגב לﬠיתות בצרה.

ישﬠה שירי כחלבים. ﬠל גנ מזבח וקטורה, ולישראל שה פזורה. יושיﬠם מיד אכזרים:

פקדת ﬠמך ישראל. וגם ראית את ﬠניםְ הצלתם בכח ואל. טבﬠת שונאיהם בים. כן ﬠתה

לפדותם תואלָ ישאו לך נהרות רכים, בנים כדגים שבים, ידגו בארץ דור דורים:

אתה אהובי2018-08-13T11:49:06+02:00

סימן: אברהם חזק

אתה אהובי. צורי משגבי. כי אתה נתת, שמחה בליבי. בך אשﬠן:

ביום המילה. נﬠבד הילולא, בששון ובשמחה, טובה כפולה שמח ﬠל ﬠין:

רץ קל כצבי. אליהו הנביא. בא יבוא במהרה, לכפר חובי. ניצב ﬠל ﬠין:

הילד בני. כחוט השני. בסימן טוב. כגן רטוב לנימול בני. מחמד כל ﬠין:

מצרף לכסף, יהי מאסף. לזרﬠ אברהםָ בן פורת יוסף. פורת ﬠל ﬠין:

חזק ארץ טובה. הﬠיר הרחבה. ובית הבחירה, מרגלית טובה. תראי בה ﬠין

אחי מאין אתם2018-08-13T11:49:25+02:00

שיר אחי מאין אתם ששרו אותו יהודי בבל (ﬠירק)

סימן: שמואל חזק

אחי מאין אתם. מארץ צבי קדושה: (פזמון)

שלום לכם ולנו. בני האבות שלשה: אחי

מלכנו יגן ﬠלינו, בזכות האבות שלשׁה: אחי

ורוב שלום בינינו. ונירש הﬠיר ורכושה: אחי

אדון לך חכינו. וחשים לנו ירושה: אחי

לך תוחיל ﬠיננו, ותוציא אבן הראשה: אחי

חזק לבב ﬠמנו. בזכות התורה הקדושה: אחי

יבוא הגואל: בפי יהודי בבל2018-08-13T11:49:53+02:00

סימן: יחזקאל ﬠזרא שמואל חזק

יבוא הגואל. יבוא הגואל. יבשר ﬠדתי קהל ישראל:

חושה ﬠזרתי. חושה ﬠזרתי. מהר קץ פדותי, אביר ישראל: יבוא הגואל

זבול בנה נא, זבול בנה. ושלח נא חנינה, לﬠדת ישראל: יבוא הגואל

קנא לביתך. קנא לנותר, קבץ את ﬠדתך, שומר ישראל יבוא הגואל

אל אב הרחמן. אל אב הרחמן. שלח ציר נאמן, יגאל ישראל: יבוא הגואל

ﬠזרי פדני. ﬠזרי פדני. חושה וגאלני, בכח ואל: יבוא הגואל

זכור ﬠקדה. זכור ﬠקדה. לקהל וﬠדה. אהוב ישראל: יבוא הגואל

רﬠיא מהימנא. רﬠיא מהימנא. קום נא התפלל נא. בﬠד ישראל: יבוא הגואל

אתה באמת, אתה באמת, כי בכורי אתה, ובני ישראל: יבוא הגואל

שמﬠ תחינה, שמﬠ תחינה. אנא הושיﬠה נא. ﬠמך ישראל: יבוא הגואל

מהר פדנו. מהר פדנו. ושלח נא ﬠזרנו גואל ישראל: יבוא הגואל

וראה בﬠני, וראה בﬠני, ובנה אח משכבי. וקבוץ ישראל: יבוא הגואל

אל השב נקם, אל השב נקם. גמולם אל חיקם, לבני ישמﬠאל: יבוא הגואל

חי רצה אשה. חי רצה אשה. ואז ישיר משה. ובני ישראל: יבוא הגואל

זמר אביﬠ. זמר אביﬠ. ובקולי אריﬠ. לקדוש ישראל: יבוא הגואל

קול שיר ושבחות. קול שיר ושבחות. גם ירבו שמחות בקהל ישראל: יבוא הגואל

פיצחו ברינה2018-08-13T11:50:07+02:00

פיצחו ברינה גזﬠ אמוני וברוך הבא בשם ה'. ילד היולד בקהל סגולה ברכה תהיה לו מﬠטה

תהילה חיה יחיה בדם המילה חשוב ﬠליו כﬠולה לפני ה' וברוך הבא בשם הי. וימצא תﬠלה

ממול ﬠרלתו יﬠלה ארוכה למחלתו. ירנן וחרבה תמיד מﬠלתו ,כי זאת נחלת ﬠבדי ה' וברוך

הבא בשם ה'. סימן לחיים יהיה לו ﬠוד. ויפרח וישקוט וישכון בנאות. יחיה ויﬠשה ﬠמו פלאות

ויזכה לחזות בנוﬠם ה'. וברוך הבא בשם ה'. הילד הזה זכה לבריתו אביו ואמו יראו חופתו

וברוך הבא בשם ה'.

אבני אקדח ששרים יהודי בבל2018-08-13T11:50:19+02:00

סימן אברהם

אבני אקדח שים שﬠריָ וגלילי כסף, כלתה נפשי לחצרי, כי רב הכוסף. טוב לי

מצהלות אבירי, מאלפי כסף

(פזמון): שארית יוסף חי אלי היה מאסף. ﬠליכם יוסף חי אלי אלף פﬠמים:

בשמחה חיש תחדני. גילת ורנן ﬠל לב כחותם שומני. אשורי כונן צדקתך

תהגה לשוני. חסדך ארנן

(פזמון): שארית יוסף חי אלי היה מאסף, ﬠליכם יוסף חי אלי אלף פﬠמים:

רפדוני בתפוחים. תפוחי זהב. בתוך מגדנות מרקחים מצופים זהב. אקטיר סמים ממולחים.

ﬠל מזבח זהב:

(פזמון) שארית יוסף חי אלי היה מאסף. ﬠליכם יוסף חי אלי אלף פﬠמים:

הילל בן שחר אור יהל. ﬠל הרי שפר. בשמים ראש מור ואהלְ דוד אשכול כופּרְ סביבו ﬠלות

ינהל. ידמה אל ﬠופּר

(פזמון): שארית יוסף חי אלי היה מאסף, ﬠליכם יוסף חי אלי אלף פﬠמים:

מלכי תרשׂיש מאד ירהו. כי ﬠמנו אל. איש אל רﬠהו יתמהו. ראו בן לאל.

כאישון מן ינצרנהו. קדוש ישראל

(פזמון): שארית יוסף חי אלי היה מאסף. ﬠליכם יוסף חי אלי אלף פﬠמים

יהי שלום בחילינו (נוסח יהודי מרוקו ﬠממי)2018-07-09T12:23:46+02:00

סימן: יהושﬠ ה

יהי שלום בחילנו, ושלוה בישראל, בסימן טוב בן בא לנו בימיו יבוא גואל:

הילד יהי רﬠנן, בצל שדי יתלונן ובתורה יתבונן, יאלף דת לכל שואל: יהי שלום

ומקורו יהי ברוך. זמן חייו יהי ארוך, ושולחנו יהי ﬠרוך, וזבחו לא יתגאל: יהי שלום

שמו יצא בכל ﬠבר. אשר יגדל יהי גבר, וליראי אל יהי חבר. יהי בדורו כשמואלי יהי שלום

ﬠדי זקנה וגם שיבה. יהי דשן בכל טובה, ושלום לו ורוב אהבה, אמן כן יאמר האל: יהי שלום

הנמול בתוך ﬠמו, יחיה לאביו ולאמו, ויהיה אלהיו ﬠמוְ וגם כל בית ישראל: יהי שלום

יהי שלום בחילינו (נוסח יהודי ﬠירק)2018-08-13T11:50:33+02:00

סימן: יהושﬠ ה

יהי שלום בחילנו, ושלוה בישראל, בסימן טוב בן בא לנו בימיו יבוא גואל:

הילד יהי רﬠנן, בצל שדי יתלונן ובתורה יתבונן, יאלף דת לכל שואל: יהי שלום

ומקורו יהי ברוך. זמן חייו יהי ארוך, ושולחנו יהי ﬠרוך, וזבחו לא יתגאל: יהי שלום

שמו יצא בכל ﬠבר. אשר יגדל יהי גבר, וליראי אל יהי חבר. יהי בדורו כשמואלי יהי שלום

ﬠדי זקנה וגם שיבה. יהי דשן בכל טובה, ושלום לו ורוב אהבה, אמן כן יאמר האל: יהי שלום

הנמול בתוך ﬠמו, יחיה לאביו ולאמו, ויהיה אלהיו ﬠמוְ וגם כל בית ישראל: יהי שלום

ברוכים אתם (נוסח הﬠדה הטוניסאית)2018-08-13T11:50:52+02:00

סימן ייחזה

ברוכים אתם קהל אמוני. וברוך הבא בשם ה' (פזמון)

ילד היולד יהיה בסימן טוב. יגדל ויהיה כמו גן רטוב. יﬠלה ויצליח ינצל מקטובְ

אמן כן יﬠשה ה': ברוכים

חלק יתן לנו בנﬠימיםְ ובימיו נﬠלה לשלש רגלים. גדולים וקטנים לבית הי.

וברוך הבא בשם ה': ברוכים

זכור רחמיך ודם הבריח. ופקוד את צאנך צאן השארית. ﬠל יד משיחך משיח בן דוד,

ושלח את אליהו נביא ה': ברוכים

הילד הזה זכה לבריתו, אביו ואמו יראו חופתו. המלאך הגואל יברך אותו,

ויזכה לחזות בנוﬠם ה': ברוכים

אל אליהו (יהודי בבל)2018-08-13T11:51:11+02:00

סימן אברהם ה

אל אליהו. אל אליהו. בזכות אליהו. הנביא הבא נא:

בו ירתום רכבו, נﬠ בשבי כי בו. לא שכב ליבו, גם לא ראה שינה: אל אליהו

רב מחלי בראות. כחשי ומשנאות יפות ובריאות בשר ותרﬠינה: אל אליהו

השקה צור מי ראש, צר ﬠיניו ילטוש, יום ﬠיני לקדוש, ישראל תשﬠינה: אל אליהו

מתי נראה אות. ישﬠ אל קוראות. לך ולך נושאות. קולן ותרונה: אל אליהו

המלאך הגואל, לפני דל שואל. אנא האל אל, אברהם הקרה נא: אל אליהו

בברית דם המילה (נוסח יהודי מרוקו)2018-08-13T11:51:24+02:00

בברית דם המילה. נודה לשמך סלה.

מרום ציוה לאב המון. חתוך ﬠרלה כדת אמון. כי היא ﬠיקר ﬠוון. ואני נורא ﬠלילה: בברית

אהוב אמר לאזרח. להמול לו כל פרח. בﬠבור יציץ ויפרח. ומﬠלתו תהיה גדולה: בברית