[contact-form-7 404 "Not Found"]

למשפחת ללום – מזל טוב להולדת הבן איתן נ"י

2018-07-03T12:17:21+03:00

בס"ד למשפחת ללום האבא מרדכי נ"י  שגם אותך מלתי ,והאמא הודיה תחי' מזל טוב להולדת הבן איתן נ"י ,ולמשפחת מלכא הרב פינחס והרבנית ציונה הי"ו יהי רצון שתרוו נחת מכל יוצאי חלציכם , בני חיי ומזוני, ממני המוהל רחמים.  

למשפחת ללום – מזל טוב להולדת הבן איתן נ"י2018-07-03T12:17:21+03:00

למשפחת באטאס סיני ונורה הי"ו – מזל טוב להולדת הבן רון ראובן נ"י !

2018-07-03T12:17:22+03:00

בס"ד לסיני ונורה  מזל טוב להולדת בנכם רון ראובן נ"י , יהי רצון שתזכו לרוות ממנו  נחת ותגדלו אותו לתורה, לחופה ולמעשים טובים ממני המוהל רחמים. 

למשפחת באטאס סיני ונורה הי"ו – מזל טוב להולדת הבן רון ראובן נ"י !2018-07-03T12:17:22+03:00

למשפחת משיח ד"ר אלון ויוסינגה – מזל טוב להולדת הבן אוראל נ"י

2018-07-03T12:17:22+03:00

בס"ד למשפחת משיח ד"ר אלון ויוסינגה הי"ו היה לי שמחה למול את בנכם ואני מאחל לכם הרבה מזל טוב להולדת בנכם אוראל נ"י , יהי רצון שתרוו ממנו ומאחיו הגדול רוב אושר שמחה וגידול מהנה,

למשפחת משיח ד"ר אלון ויוסינגה – מזל טוב להולדת הבן אוראל נ"י2018-07-03T12:17:22+03:00

לבני אלעזר ולכלתי מירב אסתר הי"ו מזל טוב להולדת בנכם נכדי אלחנן נ"י !

2018-07-03T12:17:22+03:00

בס"ד לבני אלעזר וכלתי מירב אסתר הי"ו ולמשפחות  חיים ואלפסי נ"י , מזל טוב להולדת הבן אלחנן נ"י שהוא הנכד שלנו יהי רצון שתיזכו להכניסו לתורה לחופה ולמעשים טובים עם המון אהבה וסבלנות ממני הסבא האוהב

לבני אלעזר ולכלתי מירב אסתר הי"ו מזל טוב להולדת בנכם נכדי אלחנן נ"י !2018-07-03T12:17:22+03:00

למשפחת בן ישי יניב ורונית מזל טוב להולדת הבן איתי נ"י

2018-07-03T12:17:22+03:00

בס"ד ליניב ורונית מזל טוב להולדת איתי והכנסתו  בבריתו של אברהם אבינו ,יהי רצון שתרוו ממנו רוב נחת ושמחות גידול עם הרבה אהבה ושמחה ממני המוהל רחמים

למשפחת בן ישי יניב ורונית מזל טוב להולדת הבן איתי נ"י2018-07-03T12:17:22+03:00

לישראל ומרסל דדון מזל טוב להולדת בינכם יהל !

2018-07-03T12:17:22+03:00

בס"ד למשפחת דדון ישראל ומרסל  איחולי להולדתו של בינכם יהל. יהי רצון שתזכו להכניסו לתורה לחופה ולמעשים טובים עם שאר אחיו הרבה שמחה ואהבה ממני המוהל רחמים.

לישראל ומרסל דדון מזל טוב להולדת בינכם יהל !2018-07-03T12:17:22+03:00

למשפחת שטרית שלומי וחן מזל טוב לתאומים הבן והבת !

2018-07-03T12:17:23+03:00

בס"ד -שלומי וחן שטרית איחולי הלבביים להולדת הבן עמק נ"י והבת תמרה תחי' , יהי רצון שתרוו מהם שובע שמחות אהבה ואחוה שלום וריעות, ממני המוהל רחמים,

למשפחת שטרית שלומי וחן מזל טוב לתאומים הבן והבת !2018-07-03T12:17:23+03:00

למשפחת צמח רמי והדסה מזל טוב להולדת בינכם אלעזר שלמה נ"י !

2018-07-03T12:17:23+03:00

 בס"ד לרמי והדסה מזל טוב להולדת בינכם אליעזר שלמה, יהי רצון שתזכו לגדלו בנקל לתורה לחופה ולמעשים טובים ממני המוהל רחמים.

למשפחת צמח רמי והדסה מזל טוב להולדת בינכם אלעזר שלמה נ"י !2018-07-03T12:17:23+03:00